fredag, oktober 05, 2007

Sverige tjänar på rättvisa

Så börjar socialdemokraternas alternativa budget som släpptes för en timme sedan. Mona Sahlin fortsätter i sitt förord:

"Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten fast – inte minst bland ungdomar. Lika många behöver försörjningsstöd idag som för ett år sedan. Många, inte minst bland de äldre, har inte alls fått del av de goda tiderna. Det är hög tid att ändra på det. Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att nu ta tillvara de möjligheter som högkonjunkturen ger för att bryta långtidsarbetslösheten och investera i framtida konkurrenskraft. Samtidigt får inte den ekonomiska politiken spä på risken för överhettning. Då äventyras en fortsatt stark ekonomisk utveckling. Därför krävs en god avvägning mellan en ansvarsfull ekonomisk politik och nödvändiga satsningar för att
förbereda Sverige för framtiden. Denna uppgift misslyckas regeringen med. Den budgetproposition som regeringen presenterade den 20 september innehåller vare sig åtgärder för att bryta långtidsarbetslösheten eller strategiska framtidssatsningar. I stället är årets budgetproposition i det närmaste en kopia av förra årets budgetproposition. Allt fokus ligger på skattesänkningar för välbeställda, som finansieras med sämre trygghet för vanliga löntagare. Den enda skillnaden är att politiken den här gången slår än mer orättvist. Nu försämrar regeringen dramatiskt tryggheten för alla kvinnor som arbetar deltid. Utöver ett orättvist förvärvsavdrag avskaffar regeringen förmögenhetsskatten och gör om fastighetsskatten så att slott och koja ska beskattas lika. Utöver försämringar i föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen ska tryggheten försämras ännu mer för långtidssjukskrivna. Vi socialdemokrater ställer inte upp på en sådan politik. Ökade klyftor är varken bra för tillväxt eller sysselsättning. Sverige blir inte mer konkurrenskraftigt för att vuxna inte kan få en andra chans på komvux. Svenska företag får inte lättare att rekrytera arbetskraft när den kvalificerade arbetsmarknadsutbildningen dras ned. Sverige får inte lättare att hävda sig i den globala konkurrensen för att ungdomar förvägras möjligheten att läsa vidare på högskolan. Orättvisor är inte produktiva. Sverige tjänar på rättvisa. Vi socialdemokrater föreslår i stället att Sverige ska ta den chans som högkonjunkturen ger för att göra offensiva satsningar på fem områden. Alla dessa reformer till trots redovisar vi ett högre finansiellt sparande i de offentliga finanserna än regeringen."

Här är förslagen i budgetmotionen i korthet:

1) En offensiv för fler jobb
Konkurrenskraftiga företag
Mer resurser till forskning och utveckling för småföretag och tjänstesektorn
Ökat exportfrämjande för småföretag och tjänstesektorn
Mer investeringsfrämjande för att locka investeringar till Sverige
Stöd för kommersialisering av forskningsresultat
Ett nytt innovationslån för småföretag
Mer riskkapital till företag i miljöteknikbranschen
Branschutvecklingssamtal med besöksnäringen, vindkraftindustrin och ett
handslag för klimatomställning med fordonsindustrin
Nyföretagartorg
Lägre skatt för småföretag

Investeringar för framtidens jobb
2 miljarder kronor mer till forskning 2008-2011 än regeringen
4 500 fler högskoleplatser och högre kvalitet i högskolan
Strategiska infrastrukturinvesteringar i vägar, järnvägar och bredband
Ett nytt investeringsstöd för miljövänligt bostadsbyggande
Ett miljardprogram för framtidens miljonprogramsområden

Bryt långtidsarbetslösheten - fler jobb i bristyrken.
20 000 platser i kvalificerad arbetsmarknadsutbildning riktad mot bristyrken
15 000 förstärkta anställningsstöd för långtidsarbetslösa
Avstampskurser för ungdomar som har varit arbetslösa i tre månader
Introjobb för ungdomar
En trygg arbetslöshetsförsäkring
Ett fempunktsprogram för snabb introduktion i Sverige

2) Sverige ska ta täten i klimatfrågan
Förstärkt energiforskning som skyndar på framtagandet av förnybara och
energieffektiva lösningar
Ett nytt investeringsprogram för klimatinvesteringar med fokus på
transportsektorn
Stimulans till bästa teknik och byggnadsmaterial för energieffektivisering
Fortsatt oljekonverteringsstöd
Stöd till lokala klimatinvesteringar med 210 miljoner kronor 2009 och 150
miljoner kronor 2010.
Klimatmärkning så att det blir lätt att handla klimatvänligt.
Stöd för efterkonvertering av gamla bilar.
En bättre havsmiljö

3) Unga har rätt till kunskap och trygghet
Kunskapsgaranti till alla elever i skolan.
Lärarledd läxläsning för alla barn i årskurs 4-9
Satsning på komvux
Stöd för skolarbetet även på fritids.
Bättre fritidsaktiviteter tillsammans med föreningslivet.
Kultursatsning för alla barn och ungdomar
Satsning på barn- och ungdomspsykiatrin
Bättre stöd till ungdomar på glid genom ökad tillsyn av barn- och
ungdomsvården
Fortsatt arbete för unga med missbruksproblem genom ”ett kontrakt för livet”

4) En välfärd av hög kvalitet. Välfärden ska utvecklas – inte säljas ut
Nationell handlingsplan för psykiatrin. 1,4 miljarder kronormer än regeringen
2008-2010 – totalt 2,4 miljarder kronor
Kompetensutveckling för de anställda i äldreomsorgen
Två miljarder kronor i ökade anslag till rättsväsendet
Bättre trygghet i sjukpenningen och föräldrapenningen
En andra chans i föräldraförsäkringen
Höjt bostadstillägg till förtidspensionärer
Förbättrad ålderspension för personer med sjuk- och aktivitetersättning

5) Skatt efter bärkraft
Sänkt skatt för pensionärerna med 2 000 kronor om året
Lägre avgifter till a-kassan och nedskalat förvärvsavdrag
Nej till avskaffad förmögenhetsskatt
Nej till regeringens nya fastighetsskatt
Nej till andra steget i förvärvsavdraget

Så här förändras inkomsten för dem som tjänar litet (1-) och dem som tjänar mest (-10) av förslagen i regeringen Reinfeldts budget. På finspråk heter det "Förändrad nettoinkomst per decil av förslagen i BP08 jämfört med gällande regler år 2008". Källa: Riksdagens utredningstjänst, 2007.


Vad ska man då tycka om förslagen? De jag reagerade mest positivt på är:

Ungdomssatsningen. Trots den goda konjunkturen har 7 500 ungdomar varit arbetslösa i mer än tre månader, vilket är en tredubbling på ett år. S-budgeten har förslag om kort kvalificerad arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa unga; så kallade avstampsutbildningar. Dessa ska inte kräva några förkunskaper utan vara öppna för alla långtidsarbetslösa ungdomar. Utbildningarna får genomföras i samarbete med potentiella arbetsgivare. De ska fokusera på att lära ut en specifik yrkeskunskap inom ett yrke där det råder arbetskraftsbrist.

Pensionärsavdraget. Äntligen får pensionärerna litet upprättelse. Det betyder 2 000 kronor i retroaktiv sänkt skatt vid nyåret och 2 000 kronor i sänkt skatt om året de kommande åren.

Föräldrapenningen. Småbarnsföräldrarna har inte bara drabbats av försämringarna i sjukförsäkringen utan även en lämskt smygsänkning av föräldrapennningen. Genom regeringens nya sätt att räkna så har ersättningen i praktiken inte alls blir 80 procent av lönen utan snarare omkring 77,6 procent under de första tolv månaderna och därefter runt 73 procent. I s-budgeten säger man nej till regeringens sänkning av ersättningsnivån i föräldrapenningen och föreslår att den ska höjas till 80 procent. Vi vill också höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen. Det är en jämställdhetsreform, eftersom det idag oftast är den förälder som förlorar minst av sin lön som stannar hemma när barnen blir sjuka.

Andra chansen för föräldrar som missat av ta ut föräldraledighet när barnen var små. Dessa föräldrar vill man nu ge en andra chans 2009 och 2010, så att de till exempel kan ta ut en del av de föräldrapenningsdagar som de tidigare hade kvar för att förstärka kontakten med sina barn under högstadietiden.

En andra chans till de som missade betygen i skolan. KomVux får tillbaka den tredjedel av sin anslag som den borgerliga regeringen skar ner i sin budget. Utbildning är bra för Sverige.

Miljöförslagen. I kontrast till de borgerligas tomma prat innehåller s-budgetmotionen flera konkreta åtgärder. Förstärkt energiforskning, nytt investeringsprogram för klimatinvesteringar, stimulans till bästa teknik och byggnadsmaterial för energieffektivisering, fortsatt oljekonverteringsstöd, stöd till lokala klimatinvesteringar, klimatmärkning, stöd för efterkonvertering av gamla bilar, mer resurser till bilskrotningsfonden och satsningar på en bättre havsmiljö genom sanering av gamla vrak. Bra jobbat!

Men så måste man ju gnälla litet också. Hur kraftfullt känns det egentligen med en kunskapgaranti i skolan? Om mitt barn inte har fått de där kunskaperna, får jag en privatlärare med professorstitel som kommer hem och undervisar mitt barn på kvällarna då? Ett skadestånd? Vad fan hjälper det? En garanti är inte en garanti om den inte förknippas med ett vite eller en kompensation. Ett slag i luften. Och "stöd i skolarbetet" på fritids? Rätta mig om jag har fel, men är inte fritids hela idé att stötta barnen i de deras kunskapsmässiga och sociala utveckling? Vad gör de på fritids idag? Kanske har de blivit så nedskurna att de bara erbjuder värmestuga och mellanmål. Men då är väl en första åtgärd att göra något åt det faktum att 75 barn och två outbildade barnskötare trängs i ett klassrum hela eftermiddagarna.

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , ,

6 kommentarer:

PB sa...

Allt detta är dåligt utom;

"Stöd för kommersialisering av forskningsresultat"

Det håller jag fullständigt med om! Visste du att man kan få sin hund klonad i USA? http://www.viagen.com/en/our-services/preserving-your-pets/

Anonym sa...

Jag är inte förvånad. Förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och höjd inkomstskatt. Skatt på skatt på skatt. Er argumentation bygger på att människor som är arbetslösa ska få det bättre. Märk väl, bättre. Inte få något jobb utan bara mer i bidrag. Svenskar är redan idag sjukt överbeskattade. Det Mona Sahlin gör med detta budgetförslag är att ta med den ena handen och slå med den andra. De som tjänar minst ska få betala 250 kr mer i skatt varje månad. Det är skönt att det blev tydligare skillnad nu. Socialdemokraterna och Alliansen - den ena vill ge mer pengar till medborgarna och den andra vill ta mer.

Anonym sa...

Intressant att Socialdemokraterna talar varmt om hur viktig utbildning är, men samtidigt vill införa en akademikerskatt.

Men det är väl den vanliga skattehöjarreflexen som slagit till igen?

Anonym sa...

Jag är skeptisk till s-budgetsförslag även om jag är också kritisk mot alliansens budgetförslag. Det är löften som aldrig uppfyllts på riktigt. Förtroendet för både s och alliansen minskar. Jag talar om handikappolitik som saknas i både s och alliansens budgetförslag.

Många människor med funktionshinder har det sämst av alla i landet. Det är helt odemokratiskt. Politikerna lyssnade på dem och deras behov, men politken genomfördes aldrig. Det gäller också pensionärerna.

En tänkbar ny parti för funktionshindrade och pensionärer kanske kan förverkligas. Målet är att få mandat i Riksdagen och göra en markering mot s eller alliansen vid nästa regering 2010-2014. Bättre villkor för både pensionärer och funktionshindrade.

Jag skulle vilja se dig som s-partiledare istället för Mona Sahlin. Ursäkta mig för jag menar allvar. Att välja Mona Sahlin till partiledare är ett strategimässigt stort misstag för socialdemokraterna.

Önskar dig en trevlig helg tillsammans med familjen.

Må så gott,
Oskar Fredrik

PB sa...

Rättvisa är ett jättebra... ord!

Johanna Graf sa...

Det finns många som redan är benhårt övertygade om att ett partis politik är den enda rätta. En del av dem roar sig med att föra en politisk polemik på andra partisters bloggar. De är väl sisådär produktivt...
Men Oskar Fredrik, du verkar inte vara en sådan person och du skriver också om en specifik fråga. Därför kollade jag upp i budgetmotionen vad mitt parti skriver om funktionshindrade. Inte vackra ord, utan i siffror. Under utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg, hittade jag följande. Inget som får jordskorpan att skälva, men iallafall: Ökat stöd till funktionshindrade. Det är välkommet att bidragen till handikapporganisationerna höjs, men det är cyniskt att låta de funktionshindrade betala detta själva i form av minskade resurser till tolktjänster, rådgivning och personligt stöd enligt LSS samt val av hjälpmedel m.m. Sedan under kolumnen Reformer i jämförelse med regeringen budget: Nej till regeringens besparingar på stöd till funktionshindrade + 23 mkr.
Därtill ska man lägga till återställd sjukförsäkring och nej till det hutlösa förslaget att låta människor med sjukpension få sin ålderspension grundad på den 65-procentiga sjukpensionen istället för på det arbete det en gång hade. Med mera. Med mera.