lördag, november 10, 2007

Rådslaget om skolan

250 000 människor runt om i landet har kommit med synpunkter. Rådslagsgruppen har lyssnat, pratat och rest runt. Resultatet är 93 förslag uppdelade på fem huvudområden, områden där socialdemokraterna behöver bli tydligare.

Kunskap för en ny tid
Åtgärder för att förbättra resultaten. språk. Invandrarguppernas potential. Självständigt tänkande och kreativt skapande. Allas rätt till kunskap. Tidigare uppföljning för att styra resurserna dit de bäst behövs. Ett ömsesidigt kontrakt mellan elev, föräldrar och skolan. Vars och ens ansvar ska stå klart. Den svenska förskolan är berömd, men hotas nu av vårdnadsbidraget. Läs- och skrivlust ska stimuleras redan i förskolan. Tioårig grundskola. Ny läroplan med färre och tydligare mål. Systematisk utvärdering. Schemalagd läxläsning. Föräldrars största oro är riksen för mobbing. Går det att finna ännu tuffare lagar?

En skola som ger alla samma chans
Skolan ska utjämna skillnader, så att alla oavsett föräldrarnas bakgrund ges samma chans att nå toppen av just sin förmåga. Lika chanser kräver olika resurser. Minska klasstorlekarna och öka lärarätheten, särskilt i de skolor där det behövs bäst. 100 attraktiva magnetskolor ska byggas upp i områden där utbildnignsnivån är lägst. Läxhjälpsutbildning till föräldrar

En skola för valfrihet och mångfald
Barn från olika bakgrund berikar varandra. Idag går det åt fel håll. Målkonflikt mellan valfrihet och gemensam skola, men vägen är inte att begränsa valfriheten. Skapa istället god kvalitet i alla skolor. Alla skolor ska samma rättigheter och skyldigheter. Samma lagar ska gälla för alla skolor, oavsett driftsform. Inga skolor ska få slumpas ut för underpris och överskotten ska inte hamna i aktieägarnas ficka.

En ny gymnasieskola för framtidens arbetsliv
Arbetsmarknaden kräver allt mer kunskaper. Samverkan med arbetslivet måste öka. Kan KY-utbildningssystemet vara en inspirationskälla för ungdomsgymnasiet? De yrkesinriktade programmen måste ge en grundläggande högskolebehörighet, men sätten att lära ska skilja sig åt.

Sverige ska världens bästa pedagoger
Stärk lärarnaoch skolledarna. Alla lärare ska vara utbildade, kompetenta och behöriga. År 2015 ska det inte finnas några obehöriga lärare i svensk skola. Lita på proffessionen. Skolministern ska inte vara överlärare. Vi måste också diksutera möjlighet till omskolning för trötta lärare.

Detta är huvudinnehållet i skolrådslaget. Nu börjar diskussionen!

Tycker du detta ämne är intressant kan du läsa mer på andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: